Zipnet nieuws

Infectiepreventie is bij veel verpleeghuizen niet op orde

01-11-2018
 
Veel verpleeghuizen hadden tot voor kort de infectiepreventie en of het antibioticabeleid niet op orde. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die stelt dat de infectiepreventie bij achttien van de negentien bezochte zorginstellingen niet in orde is. De inspectie heeft de zorgaanbieders in kwestie verplicht tot een plan van aanpak.
 
De IGJ benadrukt dat goede infectiepreventie en een effectief antibioticabeleid vragen om een bedrijfscultuur waar deze thema’s prioriteit krijgen. Deze aandacht helpt om de veiligheid van bewoners te garanderen. De specialist ouderengeneeskunde is hierbij verantwoordelijk voor een beleid dat er voor zorgt dat de verplegenden en verzorgenden goed weten wat ze moeten doen om veilige zorg te leveren aan kwetsbare ouderen. Bestuurders hebben als taak om rond deze thema’s deskundigheidsbevordering en scholing te stimuleren.
 
De inspectie bezocht de negentien verpleeghuizen, van wie de namen niet bekend zijn gemaakt, omdat zij aangaven dat ze geen audit uitvoeren op het gebied van infectiepreventie. Dit gaf de inspectie aanleiding om te toetsen of deze instellingen het thema infectiepreventie wel voldoende prioriteit geven. De bezochte instellingen zijn getoetst op de uitvoering, de regie van de zorg en het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid.
 
Verbeterpunten
De IGJ heeft verbeterpunten gerealiseerd voor medewerkers, specialisten ouderengeneeskunde en bestuurders. De zorgmedewerker moet desinfecteren volgens de richtlijn en met de juiste desinfectiemiddelen. De specialist ouderengeneeskunde moet de verantwoordelijkheid voor het goed uitvoeren van infectiepreventie nemen. De bestuurder, ten slotte, hoort de deskundigheid op het gebied van infectiepreventie bij de zorgmedewerkers te borgen door scholing. Aan de achttien zorginstellingen de infectiepreventie niet op orde hadden, heeft de IGJ maatregelen opgelegd, zoals het opstellen van een plan van aanpak om de infectiepreventie te verbeteren.
 
Instellingen die tussentijds alsnog een audit hadden uitgevoerd, waar de specialist ouderengeneeskunde betrokken was bij het onderwerp infectiepreventie en instellingen die eerder een uitbraak hadden meegemaakt, scoorden beter. De inspectie vermeldt ook wat goed ging. Zorgmedewerkers zeggen de cliënten te stimuleren om voor het eten en na het toiletbezoek handen te wassen. De meeste specialisten ouderengeneeskunde gebruiken een antibioticaformularium, een boekje met adviezen voor onder meer behandeling van gangbare infectieuze ziektebeelden. De bestuurders besteden veel aandacht aan het creëren van een veilig klimaat waarin de medewerkers elkaar durven aan te spreken.
 
Bron: SKIPR 

Puntprevalentieonderzoek resistente bacteriën verpleeghuizen

Maart 2018
 
Begin 2018 start een groot landelijk puntprevalentieonderzoek (PPO) om te achterhalen hoe vaak dragerschap van resistente bacteriën in verpleeghuizen voorkomt. Met de resultaten kunnen verpleeghuizen maatregelen nemen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan.
 
Waarom dit onderzoek?
Antibioticaresistentie is een wereldwijd groeiend probleem. Om de bestrijding hiervan in Nederland goed vorm te geven, is het belangrijk inzicht te hebben in hoe vaak resistentie voorkomt in de zorgsector. Daarom wordt dit onderzoek gestart.
 
Wat houdt dit onderzoek naar resistente bacteriën in?
In totaal zullen 300 verpleeghuizen meedoen met dit onderzoek. In elk huis worden ongeveer 40 cliënten onderzocht op drager.
 
Bron: RIVM
Lees het volledige artikel op de site van het RIVM
 
 
name=