Verpleegkundig team / praktijkverpleegkundige:

 • heeft een signalerende en coördinerende rol op uitvoering en naleving van het isolatiebeleid;
 • informeert de medewerkers over de isolatie;
 • plaatst cliënt zo nodig op een kamer die voldoet aan gestelde eisen;
 • zorgt voor een adequate personele bezetting;
 • overlegt met behandelend arts over het instellen van isolatie;
 • overlegt met behandelend arts wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
 • overlegt met leidinggevenden (indien aanwezig) over het instellen en de voortgang van isolatie;
 • overlegt met behandelend arts over uitvoering vervolgscreeningen, op basis van advies van deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog;
 • zet indien nodig in overleg met behandelend arts en leidinggevenden de procedure uitbraakmanagement in gang.

Zorgteam (medewerkers afdeling/unit):

 • nemen contact op met verpleegkundig team en behandelend arts bij vermoeden op besmettelijke infectieziekte;
 • informeren leidinggevende/verpleegkundig team en deskundige infectiepreventie over situatie;
 • informeren cliënt en contactpersoon;
 • volgen de isolatieprotocollen op dragen beschermende middelen zoals voorgeschreven.

Locatiehoofd / directie:

 • is verantwoordelijk voor op de hoogte te stellen van GGD over het optreden van een ongewoon aantal zieken (Wet Publieke Gezondheid).

Deskundige infectiepreventie (DI):

 • geeft advies over en biedt ondersteuning bij instellen, handhaven en opheffen van de isolatiemaatregelen volgens isolatiebeleid;
 • geeft advies over en biedt ondersteuning bij uitvoering van de isolatiemaatregelen;
 • houdt het isolatiebeleid up-to-date;
 • stelt samen met leidinggevende een voorstel voor verbeteringen aan isolatiebeleid en implementatie hiervan op.

Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts):

 • stelt in overleg met (verpleegkundig) team isolatie in volgens geldende richtlijnen;
 • informeert cliënt en/of familie over de isolatiemaatregelen, of draagt dit over aan afdeling, verpleegkundig team;
 • coördineert de medische gang van zaken rondom behandeling;
 • beslist in overleg met verpleegkundig team wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden (volgens geldende richtlijnen);
 • is op de hoogte welke infectieziekten meldingsplichtig zijn (Wet Publieke Gezondheid);
 • is verantwoordelijk voor melding aan GGD van meldingsplichtige infectieziekten;
 • zet indien nodig in overleg met verpleegkundig team de procedure uitbraakmanagement in gang;
 • is verantwoordelijk voor informatie overdracht van een cliënt naar een andere instelling;
 • start vervolgscreeningen en/of behandeling, zo nodig in overleg met arts-microbioloog of deskundige infectiepreventie;
 • overlegt zo nodig met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog over deelname van cliënt aan sociale activiteiten.

Werkgever:

 • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.