Aërogene isolatie bij tuberculose

Aërogene isolatie bij tuberculose

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Huishoudelijk assistenten
 • Paramedisch personeel
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Begeleiders die geen verzorgende handelingen uitvoeren

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg
 • Woning of afdeling Korsakov cliënten

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)
 • Filtermondneusmasker
 • Alcohol 70%

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Voorkomen dat tuberkelbacillen, afkomstig van cliënten met open tuberculose, via de lucht verspreid worden.

Waarom

De maatregelen in dit protocol moeten verhinderen dat tuberculose verspreid wordt. Tuberculose wordt aërogeenverspreid, door de lucht, in de gehele ruimte.
De indicatie voor aërogene isolatie wordt aangegeven in het protocol Hoe te handelen bij infecties?

Wanneer

De afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD zal aangeven wanneer dit protocol toegepast moet worden.
De instructies in het protocol moeten worden gevolgd bij verblijf in een ruimte waar een persoon is met open tuberculose in de periode dat hij/zij besmettelijk is.

Werkwijze

Draag een filtermondneusmasker FFP2

In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd voor aërogene isolatie. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

Cliëntenkamer:

 • De cliënt moet worden verpleegd op een isolatiekamer met een eigen badkamer en toilet.
 • De isolatiekamer is voorzien van een sluis en negatieve druk ten opzichte van de gang.
 • Leg op de cliëntenkamer een 24-48 uurs voorraad neer van benodigde materialen
 • Breng op de kamerdeur een rode hand aan, als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig  zijn.
 • Let op: In de meeste verpleeg- en verzorgingshuizen zijn geen geschikte kamers voor aërogene isolatie aanwezig. Uitvoering van aërogene isolatie van cliënten is daardoor niet mogelijk.
 • De afdeling tuberculosebestrijding zal in overleg met de behandelend arts een oplossing zoeken voor plaatsing van de cliënt met open tuberculose in de besmettelijke periode.
 • Ook in de thuiszorgsituatie moeten medewerkers een filtermondneusmasker FFP2 dragen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Zet een filtermondneusmasker op, voor het binnengaan van de kamer/het huis waar de cliënt verblijft.
 • Volg de instructies op de verpakking van het filtermondneusmasker, of lees de uitgebreide instructie.
 • Controleer of het filtermondneusmasker rondom goed aansluit. Er mag geen lucht tussen het masker en het gezicht stromen.
 • Draag deze beschermende middelen cliëntgebonden.
 • Het dragen van handschoenen en een vochtwerend schort is alleen nodig zoals beschreven in het protocol basishygiëne; wanneer handen of kleding in contact kunnen komen met lichaamsvloeistoffen.

Wasgoed / afval:

 • Verwerk het wasgoed op de normale wijze.
 • Verzamel afval in een vuilniszak en voer het op de normale wijze af.

Serviesgoed:

 • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
 • Er is geen reden om disposable serviesgoed te gebruiken.

Reiniging van de kamer:

 • Zet een filtermondneusmasker op, voor het binnengaan van de kamer/het huis waar de cliënt verblijft.
 • Maak de kamer schoon volgens de standaard afspraken.

Eindschoonmaak van de kamer:

 • Zet een filtermondneusmasker op, voor het binnengaan van de kamer/het huis waar de cliënt verblijft.
 • Reinig de kamer na ontslag van de cliënt of aan het eind van de besmettelijke periode.
 • Maak de kamer volgens de standaard afspraken schoon.
 • Laat de kamer luchten, zet gedurende 1 uur de ramen open.

Verpleegmaterialen:

Na afloop van de werkzaamheden:

 • Zet het filtermondneusmasker af en gooi het weg in afvalemmer.
 • Desinfecteer de handen met handendesinfectans.

Deelname aan sociale activiteiten:

 • De afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD geeft uitleg over open tuberculose en wat een cliënt wel/ niet mag.
 • De cliënt moet gedurende de besmettelijke periode op de kamer blijven.
 • Indien de cliënt de kamer moet verlaten, dan draagt de cliënt een chirurgisch mondneusmasker.

Paramedici

 • Paramedici nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven.

Bezoek:

 • De afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD maakt afspraken over het toelaten van bezoek en het dragen van een filtermondneusmasker door bezoekers.

Verantwoordelijkheden

Zie ook : Voorbeeld Verantwoordelijkheden bij Zelfsturende teams

Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts):

 • stelt isolatie in, in overleg met de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD;
 • informeert de cliënt over de maatregelen;
 • beslist in overleg met de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
 • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
 • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt.

Afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD:

 • geeft uitleg aan de cliënt en zijn/haar familie.

Leidinggevende/ teamcoach:

 • informeert de medewerkers over de isolatie,
 • zorgt voor adequate personele bezetting,
 • zorgt voor voldoende beschermende middelen.

Verzorgenden / verpleegkundigen / huishoudelijk assistenten:

 • volgen de instructies in dit protocol.

Werkgever:

 • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.

Definities

Aërogeen: “Via de lucht”. Dit woord wordt gebruikt om aan te geven dat micro-organismen in zeer kleine druppeltjes (druppelkernen) via de lucht kunnen worden verspreid. Een wolk van kleine of zeer kleine druppeltjes wordt een aërosol genoemd.
Cliëntgebonden: Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.
Filtermondneusmasker: Een speciaal mondneusmasker met een filter, waarmee de ingeademde lucht vooraf “gefilterd” wordt. Bij het filteren worden micro-organismen uit de lucht weggevangen.
GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Tuberkelbacillen: Bacteriën die tuberculose veroorzaken.

Aanmelden