Contactisolatie bij Clostridium

Contactisolatie bij Clostridium

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Huishoudelijk assistenten
 • Alle medewerkers die werken met voeding
 • Paramedisch personeel
 • Specialisten ouderengeneeskunde

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg

Benodigde Materialen

 • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
 • Handencreme
 • Beschermende kleding; plastic halterschort

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Het voorkómen van verspreiding van Clostridium difficile.

Waarom

De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat de Clostridium difficile bacterie via contact met handen, kleding of materialen verspreid wordt.
Bij Clostridium- diarree is er meestal een verband met antibioticumgebruik. De bacterie is zeer besmettelijk door de vorming van sporen die zeer resistent zijn tegen o.a. droogte, warmte, maagzuur, alcohol, chloor en gewone schoonmaakmiddelen.

Wanneer

 • Bij de lichamelijke verzorging van de cliënt.
 • Bij het schoonmaken van de badkamer/toilet en opmaken van het bed.
Handen wassen met water en zeep:

 Bij diarree veroorzaakt door Clostridium is handen desinfecteren niet geschikt. Deze micro-organismen zijn bestand tegen de alcohol in het handendesinfectans

Werkwijze

In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd bij diarree veroorzaakt door Clostridium difficile. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

Cliëntenkamer

 • De cliënt wordt verzorgd op een 1-persoonskamer.
 • De cliënt beschikt over eigen sanitair. Indien geen eigen toilet beschikbaar is, gebruik dan een cliëntgebonden postoel.
 • Aan de cliëntenkamer worden geen extra bouwtechnische eisen gesteld.
 • Leg op de cliëntenkamer een 24-48 uurs voorraad neer van benodigde materialen.
 • Breng op de kastdeur (of nachtkastje) een rode hand aan, als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag handschoenen en een vochtwerend schort bij de lichamelijke verzorging van de cliënt, bij het opmaken van het bed en bij schoonmaken van de kamer.
 • Draag de beschermende middelen cliëntgebonden.
 • Gebruik het schort eenmalig en gooi het weg na gebruik

Wasgoed / afval

 • Verzamel wasgoed in een waszak en afval in een vuilniszak.
 • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af.
 • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
 • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.

Serviesgoed

 • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
 • Er is geen reden om disposable serviesgoed te gebruiken.

Reiniging van de kamer en sanitair

 • Maak dagelijks de kamer en het sanitair schoon volgens de standaard afspraken.
 • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste.
 • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten.
 • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C of gooi disposable schoonmaakmaterialen weg.
 • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
 • Was de handen en onderarmen met water en zeep en droog de handen met een wegwerphanddoekje.

Na afloop van de werkzaamheden

 • Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in een afvalemmer.
 • Trek het overschort uit en gooi het weg in een afvalemmer.
 • Was de handen en onderarmen met water en zeep en droog ze met een wegwerphanddoekje.

Verpleegmaterialen

 • Gebruik verpleegmaterialen als tillift, pos, urinaal en waskom cliëntgebonden.
 • Maak de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt (bijv. stethoscoop, oorthermometer) huishoudelijk schoon.
 • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler, zie het protocol : Omgaan met po en urinaal in verpleeghuis, woonzorgcentrum en kleinschalig wonen.
 • Indien geen pospoeler aanwezig: reinig en desinfecteer waskommen, po en urinaal handmatig, zie het protocol Omgaan met po en urinaal in verpleeghuis, woonzorgcentrum en kleinschalig wonen en Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen.

Deelname aan sociale activiteiten

 • De cliënt moet te allen tijde gebruik blijven maken van het eigen toilet (of postoel).
 • De cliënt moet op de afdeling blijven tot hij/zij hersteld is. (zie hieronder "Maatregelen stoppen").

(Para-)medici

 • (Para-)medici die intensief contact hebben (lichamelijke verzorging/onderzoek) met de cliënt, nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven. Criterium: indien een cliënt zich (deels) moet ontkleden dan geldt dit als intensief contact.
 • (Para-)medici die geen intensief contact hebben met de cliënt, hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen.
 • (Para-)medici die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen wassen met water en zeep, voordat zij weggaan.

Bezoek

 • Bezoekers die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen wassen met water en zeep, voordat zij weggaan.
 • De bezoekers brengen daarna geen bezoek aan andere cliënten.
 • Voor bezoekers gelden verder geen extra maatregelen.
 • Onder bezoekers vallen ook de pastoraal medewerker en de huisarts, indien zij geen lichamelijk verzorging/onderzoek verrichten bij de cliënt.

Maatregelen stoppen

 • Overleg met de deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog.
 • De maatregelen uit dit protocol mogen gestopt worden, zodra:
  - de cliënt gedurende tenminste 48 uur normale ontlasting heeft;
  - de kamer is schoongemaakt volgens de eindschoonmaak (zie hieronder).
 • Het herhalen van de Clostridium-test is niet zinvol bij een normaal defecatie-patroon.

Eindschoonmaak van de kamer en sanitair

 • Na ontslag van de cliënt, moeten kamer en sanitair huishoudelijk gereinigd worden.
 • Maak de kamer volgens de standaard afspraken schoon.
 • Gebruik bij voorkeur wegwerp schoonmaakmaterialen. Of was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C.
 • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
 • Indien de matras zichtbaar vervuild is met urine of feces en niet gereinigd kan worden, dan wordt de matras weggegooid.
 • Was de handen en onderarmen met water en zeep en droog de handen met een wegwerphanddoekje.

Verantwoordelijkheden

Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts):

 • stelt isolatie in;
 • informeert de cliënt over de maatregelen;
 • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
 • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
 • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt.

Leidinggevende:

 •  informeert de medewerkers over de isolatie;
 •  zorgt voor adequate personele bezetting;
 •  zorgt voor voldoende beschermende middelen.

Verzorgenden / verpleegkundigen / huishoudelijk assistenten:

 •  volgen de instructies in dit protocol.

Werkgever:

 •  biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.

Definities

Cliëntgebonden: Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.
Clostridium: Clostridium difficile is een bacterie die een ziektebeeld, variërend van een milde diarree tot een levensbedreigende colitis (ontsteking van de dikke darm) kan veroorzaken.
De bacterie is zeer besmettelijk door de vorming van sporen die zeer resistent zijn tegen o.a. droogte, warmte, maagzuur, alcohol, chloor en gewone schoonmaakmiddelen.
Micro-organismen: Microscopisch kleine levensvormen, als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten

Aanmelden