Contactisolatie bij EHEC

Contactisolatie bij EHEC

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Huishoudelijk assistenten
 • Alle medewerkers die werken met voeding
 • Paramedisch personeel
 • Specialisten ouderengeneeskunde

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)
 • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
 • Handschoenen
 • Beschermende kleding; vochtwerend isolatieschort met lange mouw
 • Alcohol 70%

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Het voorkómen van verspreiding van EHEC

Waarom

De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat EHEC via contact met handen, kleding of materialen verspreid worden.

Wanneer

Dit protocol moet gevolgd worden bij:

 • de lichamelijke verzorging van de cliënt;
 • het schoonmaken van de badkamer/toilet en opmaken van het bed.

Werkwijze

In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd bij EHEC.  Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden..
Meld een verdenking op de EHEC-bacterie of besmetting met deze bacterie aan de deskundige infectiepreventie en overleg over toepassing van dit protocol.

Cliëntenkamer:

 • De cliënt wordt verzorgd op een 1-persoonskamer.
 • De cliënt beschikt over een eigen badkamer en toilet.
 • Indien geen eigen toilet beschikbaar is, gebruik dan een cliëntgebonden postoel.
 • Aan de cliëntenkamer worden geen extra bouwtechnische eisen gesteld.
 • Bij voorkeur staan er geen stoelen met stoffen bekleding. Indien er wel stoelen met stoffen bekleding staan, dan worden deze stoelen niet gebruikt door andere cliënten.
 • Leg op de cliëntenkamer een 24-48 uurs voorraad neer van benodigde materialen.
 • Breng op de kamerdeur een rode hand aan, als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig zijn.

In verpleeghuizen geldt dat de matras:

 • ondoorlaatbaar moet zijn voor vocht;
 • met chloor afneembaar moet zijn;
 • geen scheurtjes of gaatjes mag vertonen.
 • Indien de matras hier niet aan voldoet, dan moet de matras na de isolatie weggegooid worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Draag handschoenen en een isolatiejas met lange mouwen bij de lichamelijke verzorging van de cliënt, bij het schoonmaken van badkamer/toilet en opmaken van het bed.
 • Draag de beschermende middelen cliëntgebonden.
 • Vervang het schort iedere 24 uur en direct bij zichtbare bevuiling of nadat de isolatiejas nat is geworden.

Na afloop van de werkzaamheden:

 • Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in een afvalemmer.
 • Trek de isolatiejas uit.
 • Gooi de isolatiejas weg in afvalemmer indien het schort zichtbaar vuil of nat is.
 • Anders: hang de isolatiejas op, met de buitenkant naar binnen geslagen.
 • Desinfecteer de handen met handendesinfectans.

Wasgoed / afval:

 • Verzamel wasgoed in een waszak en afval in een vuilniszak.
 • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af.
 • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
 • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.

Serviesgoed:

 • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
 • Er is geen reden om disposable serviesgoed te gebruiken.

Reiniging van de kamer:

 • Maak de kamer schoon volgens de standaard afspraken.
 • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste.

Besteed extra aandacht aan het reinigen van het toilet.

 • Reinig eerst de deurklink, kraan, trekker of drukknop
 • Reinig daarna de toiletbril en toiletpot
 • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten.
 • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C of gooi disposable schoonmaakmaterialen weg.
 • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.

Eindschoonmaak van de kamer:

 • Na ontslag van de cliënt, moet de kamer huishoudelijk gereinigd worden.
 • Maak de kamer volgens de standaard afspraken schoon.
 • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C en gooi disposable schoonmaakmaterialen weg.
 • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
 • Neem contact op met een deskundige infectiepreventie over extra schoonmaak van de kamer

Verpleegmaterialen:

 • Bijv. stethoscoop, oorthermometer, waskommen, po, urinaal.
 • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
 • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%.
 • Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
 • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler, zie het protocol  Omgaan met po en urinaal in verpleeghuizen, woonzorgcentrum en kleinschalig wonen.
 • Indien geen pospoeler aanwezig: reinig en desinfecteer waskommen, po en urinaal handmatig, zie het protocol Omgaan met po en urinaal in verpleeghuizen, woonzorgcentrum en kleinschalig wonen.

Deelname aan sociale activiteiten:

 • De cliënt hoeft niet op de kamer te blijven.
 • De cliënt mag zonder beperkingen deelnemen aan sociale activiteiten.
 • De behandelend arts bepaalt in overleg met een arts-microbioloog of deskundige infectiepreventie of de cliënt de kamer mag verlaten en aan activiteiten mag deelnemen.

(Para-)medici

 • (Para-)medici die intensief contact hebben (lichamelijke verzorging/onderzoek) met de cliënt, nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven. Criterium: indien een cliënt zich (deels) moet ontkleden dan geldt dit als intensief contact.
 • (Para-)medici die geen intensief contact hebben met de cliënt, hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen.
 • (Para-)medici die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen desinfecteren voordat zij weggaan.

Bezoek:

 • Bezoekers die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen desinfecteren voordat zij weggaan.
 • De bezoekers brengen daarna geen bezoek aan andere cliënten.
 • Voor bezoekers gelden verder geen extra maatregelen.
 • Onder bezoekers vallen ook de pastoraal medewerker en de huisarts, indien zij geen lichamelijk verzorging/onderzoek verrichten bij de cliënt.

Verantwoordelijkheden

Zie ook:  Voorbeeld Verantwoordelijkheden bij Zelfsturende teams

Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts):

 • stelt isolatie in;
 • informeert de cliënt over de maatregelen;
 • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
 • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
 • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt;
 • maakt afspraken met arts-microbioloog over vervolgkweken bij de cliënt.

Leidinggevende:

 • informeert de medewerkers over de isolatie;
 • zorgt voor adequate personele bezetting;
 • zorgt voor voldoende beschermende middelen.
 • Verzorgenden / verpleegkundigen / huishoudelijk assistenten:
 • volgen de instructies in dit protocol.

Werkgever:

 • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.

Definities

Cliëntgebonden: Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.
EHEC: Entero Haemorrhagische Eschericha coli. Bij een infectie met de EHEC-bacterie kan de patiënt een hevige, bloederige diarree krijgen. Een EHEC-infectie kan ook leiden tot het HUS (Hemolytische Uremisch Syndroom) waarbij er ernstige nierschade is, waardoor de patiënt tijdelijk nierdialyse moet krijgen.
Micro-organismen: Microscopisch kleine levensvormen, als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.

Literatuur

Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

Richtlijnen RIVM

Aanmelden