Contactisolatie bij BRMO (ESBL, resistente Enterobacterales, resistente Pseudomonas, resistente Stenotrophomonas)

Contactisolatie bij BRMO (ESBL, resistente Enterobacterales, resistente Pseudomonas, resistente Stenotrophomonas)

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Huishoudelijk assistenten
 • Paramedisch personeel
 • Specialisten ouderengeneeskunde

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg
 • Woning of afdeling Korsakov cliënten

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)
 • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
 • Handschoenen
 • Beschermende kleding; plastic halterschort
 • Alcohol 70%
 • Chloortabletten (1,5 gr actief chloor per tablet)

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Het voorkómen van verspreiding van multiresistente micro-organismen, zoals ESBL, resistente Pseudomonas en resistente Stenotrophomonas.

Waarom

De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat deze resistente bacteriën via contact met handen, kleding of materialen verspreid worden.

Wanneer

Dit protocol is specifiek voor een cliënt met (verdenking op) de multiresistente bacteriën, zoals
- ESBL;
- resistente Enterobacterales (met uitzondering van CPE, KPC);
- resistente Pseudomonas;
- resistente Stenotrophomonas.

BRMO is de verzamelnaam; Bijzonder Resistente Micro Organismen

De maatregelen uit dit protocol moeten gevolgd worden bij:

 • de lichamelijke verzorging van de cliënt;
 • het schoonmaken van de badkamer/toilet en opmaken van het bed.
Voor andere multiresistente micro-organismen gelden andere maatregelen, zie hiervoor het overzicht Hoe te handelen bij infecties of resistente bacteriën? 

Werkwijze

In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd bij multiresistente micro-organismen. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

Algemeen:

Cliëntenkamer (verpleeghuis, verzorgingshuis, kleinschalig wonen):

 • De cliënt wordt verzorgd op een 1 of meer-persoonskamer.
 • De cliënt beschikt over een eigen toilet of postoel.
 • De cliënt beschikt bij voorkeur over een eigen badkamer.
 • Indien geen eigen badkamer beschikbaar is:
  - Laat de cliënt als laatste gebruik maken van de badkamer en reinig daarna de badkamer.
 • Bij gebruik van een tillift: de cliënt beschikt over een eigen tilliftband en bij voorkeur een eigen tillift.
 • Bij voorkeur staan er geen stoelen met stoffen bekleding. Indien er wel stoelen met stoffen bekleding staan, dan worden deze stoelen niet gebruikt door andere cliënten.
 • Leg op de cliëntenkamer een 24-48 uurs voorraad neer van benodigde materialen.
 • Breng op de binnenkant van de kamerdeur een ESBL poster en/of een ESBL isolatiekaart aan, als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig zijn.

In verpleeghuizen geldt dat de matras:

 • ondoorlaatbaar moet zijn voor vocht;
 • met chloor afneembaar moet zijn;
 • geen scheurtjes of gaatjes mag vertonen.
 • Indien de matras hier niet aan voldoet, dan moet de matras na de isolatie weggegooid worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Draag handschoenen en een plastic halterschort bij de lichamelijke verzorging van de cliënt, bij het schoonmaken van badkamer/toilet en opmaken van het bed.
 • Draag de beschermende middelen cliëntgebonden.
 • Gebruik de materialen eenmalig.

Na afloop van de werkzaamheden:

 • Trek de handschoenen en het plastic schort uit en gooi deze weg in een afvalemmer.
 • Desinfecteer de handen met handendesinfectans.

Wasgoed / afval:

 • Verzamel wasgoed in een waszak en afval in een vuilniszak.
 • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af.
 • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
 • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.

Serviesgoed:

 • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
 • Er is geen reden om disposable serviesgoed te gebruiken.

Reiniging van de kamer:

 • Maak de kamer schoon volgens het schoonmaakprotocol.
 • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste.
 • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten.
 • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C of gooi disposable schoonmaakmaterialen weg.
 • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.

Eindschoonmaak van de kamer en het sanitair:

 • Haal het bed af.
 • Verzamel alle wasgoed in een waszak.
 • Gooi disposabel materialen die niet gedesinfecteerd kunnen worden weg. Bijv. toiletpapier, papieren handdoekjes, verbandmiddelen etc moeten als huishoudelijk afval afgevoerd worden.
 • Reinig het bed, de matrashoes, het nachtkastje, het sanitair (badkamer en toilet) en de vloeren.
 • Reinig alle plaatsen waar veel handcontact is; lichtknoppen, deurklinken, kranen, bedbeugels, etc.
 • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60°C en gooi disposable schoonmaakmaterialen weg.
 • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.

Einddesinfectie van het sanitair – ALLEEN bij resistente Pseudomonas of Stenotrophomonas:

 • Maak een verse chlooroplossing door 1 chloortablet op te lossen in 6 liter koud water. Door het gebruik van koud water voorkom je dat chloorgas ontstaat.
 • Gebruik geen microvezeldoeken in combinatie met chlooroplossing
 • Desinfecteer het bed, de matrashoes, het nachtkasje, het sanitair (badkamer en toilet) en de vloeren.
 • Desinfecteer alle plaatsen waar veel handcontact is; lichtknoppen, deurklinken, kranen, bedbeugels, etc.
 • Zorg dat de oppervlakken tenminste 5 minuten vochtig blijft.
 • Maak het oppervlak zo nodig nogmaals nat. Chloor heeft een inwerktijd van 5 minuten.
 • Laat het oppervlak aan de lucht drogen.
 • Gooi disposable schoonmaakmateriaal (bijv. wegwerpdoekjes) na gebruik weg.
 • Verzamel de overige schoonmaakmaterialen in een waszak en laat deze wassen bij minimaal 60 grC.
 • Desinfecteer de emmers met de chlooroplossing. Spoel na en droog af.

Verpleegmaterialen:

 • Bijv. stethoscoop, bloeddrukmeter, oorthermometer, waskommen, po, urinaal.
 • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
 • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%.
 • Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
 • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler, zie het protocol Omgaan met po en urinalen in verpleeghuis, woonzorgcentrum en kleinschalig wonen
 • Indien geen pospoeler aanwezig: reinig en desinfecteer waskommen, po en urinaal handmatig, zie het protocol Omgaan met po en urinalen in verpleeghuis, woonzorgcentrum en kleinschalig wonen

Deelname aan sociale activiteiten:

 • De cliënt hoeft niet op de kamer te blijven.
 • De cliënt mag zonder beperkingen deelnemen aan sociale activiteiten.

Inzet zwangeren

(Para-)medici

 • (Para-)medici die intensief contact hebben (lichamelijke verzorging/onderzoek) met de cliënt, nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven. Criterium: indien een cliënt zich (deels) moet ontkleden dan geldt dit als intensief contact.
 • (Para-)medici die geen intensief contact hebben met de cliënt, hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen.
 • (Para-)medici die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen desinfecteren voordat zij weggaan.

Bezoek:

 • Bezoekers die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen desinfecteren voordat zij weggaan.
 • Voor bezoekers gelden verder geen extra maatregelen.
 • Onder bezoekers vallen ook de pastoraal medewerker en de huisarts, indien zij geen lichamelijk verzorging/onderzoek verrichten bij de cliënt.

Verantwoordelijkheden

Zie ook:  Voorbeeld Verantwoordelijkheden bij Zelfsturende teams

Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts):

 • stelt isolatie in;
 • informeert de cliënt over de maatregelen;
 • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
 • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
 • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt;
 • maakt afspraken met arts-microbioloog over vervolgkweken bij de cliënt.

Leidinggevende:

 • informeert de medewerkers over de isolatie;
 • zorgt voor adequate personele bezetting;
 • zorgt voor voldoende beschermende middelen.

Verzorgenden / verpleegkundigen / huishoudelijk assistenten:

 • volgen de instructies in dit protocol.

Werkgever:

 • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.

Definities

BRMO: Bijzonder resistente micro-organismen. Dit zijn (ziekmakende) micro-organismen die ongevoelig zijn voor de eerste keus antibiotica of tegen een combinatie van antibiotica. Zonder aanvullende maatregelen kunnen deze BRMOs tot verspreiding leiden.

Cliëntgebonden: Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.

ESBL: Extended Spectrum Beta Lactamase (een eiwit). Bacteriën die het ESBL-eiwit bij zich dragen, worden ESBL-bacteriën genoemd. Deze bacteriën zijn ongevoelig (= resistent) voor een aantal antibiotica.
Micro-organismen: Microscopisch kleine levensvormen, als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.
Multiresistent: Ongevoelig voor meerdere antibiotica.

Aanmelden