Druppelisolatie bij COVID

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Huishoudelijk assistenten
 • Alle medewerkers die werken met voeding
 • Paramedisch personeel
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Begeleiders die geen verzorgende handelingen uitvoeren
 • Vrijwilligers
 • Behandelend arts
 • Stagiaires/Leerlingen/Nieuwe medewerkers

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg
 • Wijkzorg

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)
 • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
 • Mondneusmasker
 • Beschermende kleding; plastic halterschort
 • Alcohol 70%

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Voorkomen dat het COVID virus, afkomstig van cliënten of medewerkers met COVID, via hoestdruppels verspreid wordt.

Waarom

De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat bepaalde micro-organismen via hoestdruppels door de lucht worden verspreid, over een afstand van circa 1,5 meter.

Wanneer

Druppelisolatie COVID  moet worden toegepast bij cliënten die sterk verdacht worden van- of een bewezen infectie hebben met het COVID virus:
 • Bij de lichamelijke verzorging van de cliënt;
 • Bij werkzaamheden in de kamer waar de cliënt verblijft;
 • Bij schoonmaakwerkzaamheden in de cliëntenkamer.

Bij symptomatische infecties begint de besmettelijke periode 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de persoon 24 uur klachtenvrij is en minimaal 5 dagen na start van de symptomen tot een max van 10 dagen.

Werkwijze

In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd voor druppelisolatie. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

Gebruik de isolatie kaart COVID en hang deze bij voorkeur aan de binnenkant van de kamer of appartement en zichtbaar voor medewerkers.

Cliëntenkamer

 • De cliënt wordt verzorgd op een 1-persoonskamer;
 • Aan de cliëntenkamer worden geen extra bouwtechnische eisen gesteld;
 • Leg op de cliëntenkamer een 24-48 uurs voorraad neer van benodigde materialen;
 • Breng op de binnenkant van de kamerdeur de isolatieposter COVID aan, als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag een mondneusmasker bij de lichamelijke verzorging van de cliënt en bij schoonmaken van de kamer;
 • Draag een mondneusmasker bij werkzaamheden in de kamer waar de cliënt verblijft;
 • Draag het mondneusmasker cliëntgebonden;
 • Het mondneusmasker mag een type IIR masker zijn;
 • Draag bij aerosolvormende handelingen een filtermondneusmasker FFP2.

De halterschort en handschoenen worden alleen gedragen  bij kans op contact met lichaamsvloeistoffen. Zie hiervoor het protocol basishygiëne. Pas goede handhygiëne toe.

Na afloop van de werkzaamheden

 • Doe het mondneusmasker af en gooi het weg in afvalemmer;
 • Desinfecteer de handen met handendesinfectans.

Wasgoed / afval

 • Verzamel wasgoed in een waszak en afval in een vuilniszak;
 • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af;
 • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers;
 • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.

Serviesgoed

 • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen;
 • Er is geen reden om disposable serviesgoed te gebruiken.

Reiniging van de kamer

 • Draag een mondneusmasker;
 • Maak de kamer schoon volgens de standaard afspraken;
 • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste;
 • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten;
 • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60 grC of gooi disposable schoonmaakmaterialen weg;
 • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.

Eindschoonmaak van de kamer

 • Na ontslag van de cliënt, moet de kamer huishoudelijk gereinigd worden;
 • Maak de kamer volgens de standaard afspraken schoon;
 • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60 grC en gooi disposable schoonmaakmaterialen weg;
 • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.

Verpleegmaterialen

 • Bijv. stethoscoop, oorthermometer, waskommen, po, urinaal;
 • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt;
 • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%;
 • Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen;
 • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler of handmatig, zie het protocol Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen.

Deelname aan sociale activiteiten

 • De cliënt moet gedurende de besmettelijke periode op de kamer blijven.

Paramedici

 • Paramedici dragen een mondneusmasker bij intensief contact (lichamelijke verzorging/ onderzoek) en bij het betreden van de cliëntenkamer.

Bezoek

 • Bied bezoekers tijdens de besmettelijke periode een mondneusmasker aan;
 • Bezoekers moeten de handen desinfecteren voordat zij weggaan;
 • De bezoekers brengen daarna geen bezoek aan andere cliënten;
 • Bezoekers zoals de pastoraal medewerker en de huisarts moeten een mondneusmasker dragen, indien zij geen lichamelijke verzorging/onderzoek verrichten bij de cliënt.

Verantwoordelijkheden

Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts):

 • stelt isolatie in;
 • informeert de cliënt over de maatregelen;
 • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
 • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
 • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt.

Leidinggevende

 • informeert de medewerkers over de isolatie;
 • zorgt voor adequate personele bezetting;
 • zorgt voor voldoende beschermende middelen;
 • volgen de instructies in dit protocol.

Verzorgenden / verpleegkundigen /(para)medici/  huishoudelijk assistenten

 • volgen de instructies in dit protocol.

Werkgever

 • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.

Definities

Cliëntgebonden: Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.
Filtermondneusmasker: Een speciaal mondneusmasker met een filter, waarmee de ingeademde lucht vooraf “gefilterd” wordt. Bij het filteren worden micro-organismen uit de lucht weggevangen.

Literatuur

LCI richtlijn

 

Verenso

(Volgt)

Aanmelden