Maatregelen bij Covid-19

Maatregelen bij Covid-19

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Huishoudelijk assistenten
 • Paramedisch personeel
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Begeleiders die geen verzorgende handelingen uitvoeren
 • Vrijwilligers
 • Behandelend arts
 • Huisarts
 • Stagiaires/Leerlingen/Nieuwe medewerkers

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg
 • Woning of afdeling Korsakov cliënten
 • Wijkzorg

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)
 • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
 • Handschoenen
 • Beschermende kleding; vochtwerend isolatieschort met lange mouw
 • Alcohol 70%
 • Chloortabletten (1,5 gr actief chloor per tablet)
 • Aparte schoonmaakmaterialen
 • Reinigingsmiddel (standaard schoonmaakmiddel)
 • Plastic (vuilnis)zakken
 • Spatbril
 • Ademhalingsbeschermingsmasker FFP2
 • (chirurgisch) mondneusmasker Type IIR

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Voorkómen dat COVID-19 verder verspreid wordt.

Waarom

Vroegtijdig opsporen van patiënten welke mogelijk besmet zijn met een Coronavirus (o.a. SARS-CoV-2, MERS en
SARS) en voorkómen dat dit virus zich verder verspreidt.

Wanneer

Casusdefinitie zie de LCI-richtlijn: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

COVID-19 isolatie  moet worden toegepast bij cliënten die verdacht worden van- of een bewezen infectie hebben met het nieuwe Corona (COVID-19 / SARS-CoV-19) dat kan worden overgedragen via hoestdruppels en contact.

Let op: meldingsplichtige infectieziekte

Werkwijze

Algemeen

 • Breng aan de binnenkant van de kamerdeur de COVID-19 isolatiekaart aan.
 • Beperk het aantal medewerkers dat de cliënt verzorgt of behandelt.
 • Beperk het aantal zorgmomenten dat de cliënt ontvangt zoveel mogelijk.
 • Bewaar tijdens de zorgmomenten afstand tot de cliënt. (meer dan 1,5 meter als dat kan)
 • Plan de verzorging van een cliënt zoveel als mogelijk als laatste.
 • Overweeg het gebruik van verzorgend wassen doekjes.
 • Gebruik voor het tandenpoetsen geen elektrische tandenborstel.
 • Overweeg het gebruik van wegwerppo's of inzet van po-zak indien er geen po-spoeler aanwezig is.

Cliëntenkamer

 • De cliënt wordt verzorgd op een 1-persoonskamer
 • De cliënt beschikt over een eigen toilet.
 • Aan de cliëntenkamer worden geen extra bouwtechnische eisen gesteld
 • De deur van de cliëntenkamer blijft zo veel mogelijk gesloten
 • Leg op de cliëntenkamer een 24 uurs voorraad neer van de benodigde materialen
 • Breng op de deur de COVID isolatiekaart aan als signaal dat bij deze cliënt extra maatregelen nodig zijn.
 • Ventileer de ruimte zo optimaal mogelijk

Cliënt en vervoer

 • De cliënt mag de kamer niet verlaten tot de isolatiemaatregelen gestopt mogen worden
 • Indien dit vanwege gezondheidsredenen toch noodzakelijk is (bijvoorbeeld opname in een ziekenhuis), dan draagt de cliënt minimaal een chirurgisch mondneusmasker bij vervoer
 • De behandelend arts informeert de hulpdiensten en het ontvangende ziekenhuis dat de het om een COVID-19 cliënt gaat, zodat de ontvangende instantie adequate maatregelen kan nemen
 • Indien cliënt door (ambulance)personeel is verplaatst in een lift dan de lift daarna reinigen en de handcontactpunten desinfecteren
 • Voor  overig noodzakelijk zittend vervoer zie de richtlijn van de LCI: Noodzakelijk zittend vervoer

Deelname aan sociale activiteiten:

 • De cliënt moet gedurende de besmettelijke periode op de kamer blijven.

Bezoek

 • Bezoek dient zich te confirmeren aan de bezoekersregeling van de zorginstelling
 • Als bezoek wordt toegestaan, draagt deze dezelfde beschermingsmiddelen als de zorgmedewerkers
 • Zorgmedewerkers instrueren het bezoek hoe om te gaan met de beschermingsmiddelen
 • Na afloop van het bezoek worden geen andere cliënten bezocht; men verlaat direct de instelling

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en trek deze aan voordat je de kamer betreedt, in onderstaande volgorde:

 1. Chirurgisch mondneusmasker type IIR bij reguliere zorg
 2. Mondneusmasker FFP2 bij  handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld, bronchoscopie, intubatie en handelingen die hoesten induceren
 3. Spatbril
 4. Schort met lange mouwen. Tip: Bij kans op spatten draag dan een witte halterschort over de schort met lange mouw. Halterschort  na gebruik weggooien
 5. Handschoenen
 • Draag de beschermende middelen cliëntgebonden en alleen in de kamer/badkamer van de cliënt
 • Indien uitbraakafdeling (als alle cliënten drager zijn van het coronavirus) : draag de beschermende middelen bij alle cliënten. Hier hoeft de schort en het mondneusmasker niet verwisseld te worden
 • Indien cohort afdeling (als een aantal cliënten dragers zijn van het coronavirus en een gedeelte niet) : draag de beschermende middelen cliëntgebonden
 • Wissel handschoenen tussen vuile en schone handelingen en desinfecteer tussendoor je handen

Het mondneusmasker mag max 3 uur achter elkaar gedragen worden. Daarna wisselen ivm verzadiging vocht

Na afloop van de werkzaamheden

Trek de beschermende middelen uit in de volgorde:

 1. Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in de afvalemmer op de kamer
 2. Handen desinfecteren
 3. Trek de schort met lange mouwen uit (raak deze niet aan de voorkant aan) en hang deze in de kamer met de buitenkant naar buiten op. Gebruik deze 24 uur.
 4. Zet de spatbril af en desinfecteer deze met alcohol 70%
 5. Doe het mondneusmasker af (raak deze niet aan de voorkant aan).
 6. Indien het masker preventief wordt gedragen tijdens de dienst gebruik  het masker  dan maximaal 3 uur achter elkaar ivm verzadiging van het masker
 7. Desinfecteer de handen en de polsen met handalcohol
 1. Zie ook voor instructie : isolatiekaart COVID-19

Wasgoed / afval

 • Verzamel wasgoed in een waszak (zie afspraak van de zorginstelling met de wasserij of dit een speciale waszak moet zijn)
 • Sluit de waszak zonder aan te drukken
 • Verzamel  afval in een vuilniszak
 • Sluit de vuilniszak zonder aan te drukken en voer de zak daarna op normale wijze dagelijks af. Deze werkwijze telt tijdelijk tot 1 april 2022
 • Neem waszakken en afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers
 • Indien wasgoed op locatie gewassen wordt; draag bij de verwerking van wasgoed handschoenen
 • Was handdoeken, beddengoed en kleding (indien mogelijk) op minimaal 60°C

Indien wasgoed door familie (of instelling zelf) gewassen wordt

Volg bij Coronavirus besmet wasgoed de volgende wasinstructie:

 • Wassen op minimaal 60 graden
 • Of wassen op minimaal 40 graden en machinaal drogen in een droogtrommel op stand kastdroog
 • Of wassen op minimaal 40 graden en strijken op een minimale stand van 150°C

Serviesgoed

 • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen
 • Er is geen reden om disposable serviesgoed te gebruiken

Reiniging van de kamer en sanitair

 • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste
 • Schoonmaakmedewerker gebruikt dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als de zorgmedewerkers
 • Reinig dagelijks het sanitair, zoals badkamer en toilet
 • Maak de kamer schoon volgens de standaard afspraken
 • Indien er sprake is van een cohort- of uitbraakafdeling: reinig en desinfecteer de algemene ruimten dagelijks
 • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten.
 • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60 gr C of gooi disposable schoonmaakmaterialen weg.
 • Maak de gebruikte emmers huishoudelijk schoon
 • Desinfecteer de handen en polsen met handalcohol

Einddesinfectie van de kamer

 • Na ontslag van de cliënt, moet de kamer met bijbehorend sanitair huishoudelijk gereinigd  en daarna gedesinfecteerd worden vóórdat de kamer voor  een nieuwe cliënt gebruikt wordt
 • Ventileer de ruimte zo optimaal mogelijk
 • Desinfecteer de volgende oppervlakken:
  • Het gehele sanitair.
  • Alle horizontale oppervlakken, zoals vloer, tafels, nachtkastje, vensterbanken, verwarmingsbuizen, radiatoren, plinten, deurrichels, etc.
  • Alle plaatsen waar veel handcontact is; lichtknoppen, deurklinken, kranen, bedbeugels, etc.
  • Het bed en de matrashoes
  • Gooi disposable schoonmaakmateriaal (bijv. wegwerpdoekjes) na gebruik weg.
  • Verzamel de overige schoonmaakmaterialen in een waszak en laat deze wassen bij minimaal 60 grC.
  • Desinfecteer de emmers met de chlooroplossing.
 • Voor verdere uitleg over reinigen en desinfecteren zie protocol : wanneer is reiniging en desinfectie nodig

Zwangeren

Vanaf de termijn van 28 weken wordt het verlenen van COVID-19-gebonden zorg door een zwangere afgeraden.

De zwangere kan vervangende werkzaamheden verrichten, conform het hiervoor geldende zwangerschapsbeleid binnen de zorginstelling. Non-COVID-19-zorg kan door de zwangere ook na 28 weken worden verleend na een goede risico-inventarisatie. Hierbij worden de beschermende maatregelen – waaronder PBM – gevolgd die gelden binnen specifieke functies/taken/werkzaamheden en genoemd.

Zie hiervoor de richtlijn van de LCI: Zwangerschap, werk en Covid-19

Maatregelen overleden cliënt

Zie hiervoor de richtlijnen van de LCI: COVID-19 en overlijden

Verpleegmaterialen

Bijv. stethoscoop, oorthermometer, waskommen, po, urinaal.

 • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
 • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%.
 • Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
 • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler of handmatig, zie het protocol Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen.

Verantwoordelijkheden

Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts):

 • stelt isolatie in;
 • beslist (eventueel in overleg met de GGD) over kweekafname, zie ook richtlijnen VERENSO;
 • informeert de cliënt over de maatregelen;
 • beslist wanneer isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden;
 • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;
 • is verantwoordelijk voor informatieoverdracht bij overplaatsing van de cliënt.

Leidinggevende:

 • informeert de medewerkers over de isolatie;
 • zorgt voor adequate personele bezetting;
 • zorgt voor voldoende beschermende middelen.

Verzorgenden / verpleegkundigen /(para)medici,  huishoudelijk assistenten:

 • volgen de instructies in dit protocol.

Werkgever:

 • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.

Definities

Cliëntgebonden: Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.
Filtermondneusmasker: Een speciaal mondneusmasker met een filter, waarmee de ingeademde lucht vooraf “gefilterd” wordt. Bij het filteren worden micro-organismen uit de lucht weggevangen.
COVID-19 wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 dat behoort tot het genus beta-coronavirus, subgenus Sarbecovirussen. Tot deze groep behoort ook het SARS-CoV dat in 2003 wereldwijd in verschillende regio’s voor uitbraken zorgde. Coronavirussen veroorzaken respiratoire infecties, soms met een enterale component, bij mensen en dieren. Het is vooralsnog niet duidelijk wat het complete spectrum aan symptomen is dat behoort bij de manifestatie van SARS-CoV-2.

Literatuur

LCI richtlijn

Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

Verenso

Behandeladvies COVID-19 (dd 07-03-2022)

 

Aanmelden